We wrześniu nasze dziecko idzie po raz pierwszy do szkoły. Chcielibyśmy by miało dodatkowe zajęcia z naszego języka ojczystego nauczanego jako język mniejszości. Oboje z mężem należymy do mniejszości, ale nie jesteśmy członkami żadnej z organizacji. - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

We wrześniu nasze dziecko idzie po raz pierwszy do szkoły. Chcielibyśmy by miało dodatkowe zajęcia z naszego języka ojczystego nauczanego jako język mniejszości. Oboje z mężem należymy do mniejszości, ale nie jesteśmy członkami żadnej z organizacji.

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami nauka języka lub w  języku mniejszości jest organizowana przez dyrektora placówki na zasadzie dobrowolności, na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia (od 16 roku życia - również samego ucznia).

Wniosek taki dotyczy całego okresu nauki ucznia w  szkole i  wnien być złożony do dnia 30 kwietnia roku, w  którym uczeń od 1 września ma rozpocząć naukę takiego języka. Do wniosku nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów.

Od rodziców ucznia nie można żądać żadnych dodatkowych dokumentów lub zaświadczeń potwierdzających jego przynależność do mniejszości lub do organizacji mniejszości

Należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o  mniejszościach narodowych i  etnicznych oraz o  języku regionalnym nikt nie może być zobowiązany do udowodnienia własnej przynależności do danej mniejszości.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry