Czy w systemie oświaty publicznej możliwe jest nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

Czy w systemie oświaty publicznej możliwe jest nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego?

Przepisy oświatowe zapewniają użytkownikom języków mniejszościowych oraz języka regionalnego możliwość podtrzymywania ich tożsamości językowej i  kulturowej, oferując wybór jednej z  kilku możliwości nauczania języków i w językach mniejszości oraz języku regionalnym na poziomie wychowania przedszkolnego i  nauczania szkolnego na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Jednocześnie z  budżetu państwa przekazywane są środki finansowe na nauczanie języków mniejszościowych oraz języka regionalnego. Są to dodatkowe środki przekazywane w  ramach części oświatowej subwencji ogólnej, środki na dofinansowanie podręczników oraz dotacje celowe na zadania zlecone, w  tym publikacje metodyczne.

Organizowanie wspomnianego nauczania regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w  sprawie warunków i  sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i  placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i  językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 263).

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry