Czy osoby posługujące się językami mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym mają prawo do pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka ojczystego? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

Czy osoby posługujące się językami mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym mają prawo do pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka ojczystego?

Zgodnie z  polskim ustawodawstwem obywatele polscy należący do mniejszości narodowych i  etnicznych mają możliwość używania i  pisowni swoich imion i  nazwisk zgodnie z  zasadami pisowni języka ojczystego, w  szczególności do ich rejestracji w  aktach stanu cywilnego i  dokumentach tożsamości.

Zmiany pisowni imion i  nazwisk na wersję zgodną z  brzmieniem i  pisownią języka ojczystego można dokonywać w  Urzędach Stanu Cywilnego właściwych dla miejsca zamieszkania. Imiona i  nazwiska osób należących do mniejszości zapisane w  alfabecie innym niż alfabet łaciński podlegają transliteracji, w  taki sposób, aby uwzględnione zostały zasady pisowni języka mniejszości.

Wspomniana transliteracja została przewidziana w  stosunku do imion i nazwisk osób należących do mniejszości: białoruskiej, łemkowskiej, ormiańskiej, rosyjskiej, ukraińskiej oraz żydowskiej.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry