Czy moje dziecko może uczyć się w szkole języka mniejszości lub języka regionalnego? - FAQ -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

FAQ

Czy moje dziecko może uczyć się w szkole języka mniejszości lub języka regionalnego?

Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w  przedszkolu oraz naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i  naukę własnej historii i  kultury w  szkole organizuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, składany na zasadzie dobrowolności.

W  polskim systemie oświaty zasada wspomagania przez szkołę wychowawczej roli rodziny, przyznaje rodzicom prawo decydowania w  sprawie wyboru nauczania umożliwiającego podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i  językowej ich dzieci.

Złożony przez rodziców lub opiekunów (a od 16. roku życia - również samego ucznia) wniosek zobowiązuje szkołę do zorganizowania odpowiednich zajęć, natomiast zasada dobrowolności wyboru służy zapobieganiu ingerowania w  suwerenne decyzje rodziców w  sprawie udziału ich dzieci w  zajęciach służących podtrzymywaniu ich tożsamości językowej i  kulturowej. 

Wniosek, o  którym mowa, dotyczy odpowiednio całego okresu, na który dziecko jest przyjmowane do przedszkola, oraz całego okresu nauki ucznia w  szkole.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z:

  1. w przypadku nauki języka mniejszości lub języka regionalnego – zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia;
  2. w przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 25.06.2015 , 10.08.2015 JSK Internet
do góry