Kampania promująca używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. - Dobre praktyki -

Języki mniejszościowe oraz język regionalny
naszym wspólnym bogactwem
Języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Dobre praktyki

Kampania promująca używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Głównym celem kampanii jest zachęcenie osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności kaszubskiej do posługiwania się swoimi ojczystymi językami, a także dbania o ich rozwój. Jednocześnie kampania ma upowszechniać wiedzę na temat praw językowych i zachęcać do korzystania z nich.

segregatoryDziałania promocyjne mają umożliwić nauczycielom, pracodawcom oraz samorządowcom poszerzenie wiedzy na temat praw mniejszości narodowych i  etnicznych oraz ich języków ojczystych. Powinny także upowszechnić  informacje na temat języków mniejszościowych oraz języka regionalnego  w całym społeczeństwie.

Kampania promocyjna jest prowadzona w  całej Polsce za pomocą materiałów informacyjnych w  postaci broszur i  ulotek oraz konspektu lekcji. Materiały dotyczące wszystkich języków mniejszościowych zostały dostarczone m. in. do jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych i  związków pracodawców.

Działania projektu zostały poparte specjalnie stworzoną stroną internetową, na której użytkownik może znaleźć informacje na temat ustawy o  mniejszościach narodowych i  etnicznych oraz o  języku regionalnym, a  także innych aktów prawnych. Pod adresem www.jezyki-mniejszosci.pl znajdują się także  informacje o  językach mniejszościowych i  języku regionalnym.

Odbiorcami kampanii promującej posługiwanie się językami mniejszości narodowych i  etnicznych oraz językiem regionalnym są przede wszystkim ich użytkownicy oraz osoby, które na co dzień stykają się z  tymi językami w  swoim  życiu zawodowym.  Ważnym elementem tej kampanii jest przekazanie wiedzy na temat przepisów Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych.

dziewczyna łapiąca autostop, w tle tablice z nazwą miejscowościOdbiorcy kampanii to przede wszystkim:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • licea ogólnokształcące,
  • szkoły, w  których nauczane są języki mniejszości narodowych i  etnicznych oraz język regionalny,
  • wojewódzkie kuratoria oświaty,
  • placówki doskonalenia nauczycieli,
  • organizacje mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności kaszubskiej,
  • organizacje pracodawców,
  • pełnomocnicy wojewodów oraz marszałków do spraw mniejszości narodowych i etnicznych,
  • rodzice dzieci należących do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Sprawozdania Pełnomocników Wojewodów do spraw mniejszości narodowych i  etnicznych, dotyczące przebiegu kampanii promującej uzywanie języków mniejszości narodowych i  etnicznych oraz języka regionalnego w  poszczególnych województwach.

Medatdane

Opublikowane przez: JSK Internet
Ostatnia zmiana: 13.11.2014 , 01.10.2015 Michał Erenz
do góry